Barfuß auf dem Eise
Nikolai Knackmus, Jana Reiß © Simon Howar